Konkurs Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie pn. “Policjant, który mi pomógł”

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

770- 515 Szczecin ul. Małopolska 47 te1. 91 82 -15-100, fax. 91 43-33-577, 91 82-15-119
e-email: policja@szczecin.kwp.gov.pl

VVP:517- 985/18                                                                                             Szczecin 20, kwiecień 2018 r.

 

Pani

Magdalena Zarębska – Kulesza

Zachodniopomorski Kurator Odwiaty

Szanowna Pani Kurator

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” wraz z KP od 2008 roku wspólnie organizują konkurs pn. „Policjant, który mi pomógł”. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocylw przedmiotowym obszarze.

Konkurs oci jego pierwszej edycji objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. W jego poprzednich edycjach wyróżniono łącznie 45 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Uhonorowani Policjanci reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Poza wysoką oceną społeczną służby, wspomniane osoby posiadają wzorową opinię służbową, co każdorazowo potwierdzane było stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas uroczystości wręczania nagród. W 2018 roku wręczenie nagród kolejnym laureatom planowane jest podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu pn. „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia die Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” (ul. Korytyńskiego 13 w Warszawie). Kandydatów do kolejnej edycji konkursu, zgodnie Z regulaminem zgłaszać mogą osoby indywidulane, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2018 roku. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Laureatów wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”. Laureaci dwóch ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych W formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na mecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenia i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Kurator a pomoc w rozpropagowaniu przedmiotowej inicjatywy wśród placówek oświatowych w naszym regionie. Policjanci niejednokrotnie wykonując swoje obowiązku służbowe angażują się w sprawy osób małoletnich, pomagając w rozwiązywaniu wielu ich codziennych problemów.

Wszelkie materiały promujące konkurs umieszczone są na stronie internetowej http://www.policjant.niebieskalinia.pl. Pragnę podkreślić, że cała inicjatywa ma dla Policji duże znaczenie, gdyż jest oparta na ocenie pracy i służby kształtowanej poprzez opinię społeczną. Dlatego istotnym jest, aby postawy policyjnych profesjonalistów służyły także jako element zachowania będący dobrą praktyką dla innych, wypełniając w ten sposób standardy i oczekiwania społeczne. Jednocześnie inicjatywa jest dobrą okazją do wyrażenia swojej opinii O codziennej służbie policjantów garnizonu zachodniopomorskiego.

Z wyrazami szacunku
Komendant Wojewódzki Policji
w Szczecinie
insp. Jacek Cegieła