sp3

Informacja dyrektora w sprawie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo,

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

 

Sposób prowadzenia zajęć

W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach od 8 do 15. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań.

Specjalnie na potrzeby realizacji nauczania zdalnego została utworzona strona https://zdalni.sp3gryfino.pl

Na tej stronie będzie funkcjonowała platforma e-learningowa moodle, dzięki której w większości będziemy realizowali działania związane z nauczaniem zdalnym.

Narzędzie to (platforma moodle) znane jest Państwa dzieciom z zajęć informatyki.

 

Komunikacja

Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, alternatywnie poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej w godzinach od 8 do 15.

Nauczyciele uczniów z klas I-III i oddziałów przedszkolnych będą kontaktowali się z Państwem (przesyłając materiały dla dzieci) poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną.

 

Przekazywanie zadań uczniom

Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez poszczególnych nauczycieli w dni nauki, w godzinach od 8 do 15, a w indywidualnych przypadkach w innych uzgodnionych terminach.
Poprzez przekazanie zadań rozumieć należy:
– poinformowanie o tematach – zakresie zadań,
– wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów,
– odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości,
– określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej,
– ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny.

Nauczyciele, za pomocą łączy internetowych, monitorowali będą realizację zadań i udzielali informacji zwrotnej wskazującej, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel. Czynności te wykonywane będą w czasie indywidualnie uzgodnionym z poszczególnymi uczniami.

 

Sposób realizacji zadań

Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała dziennie: dla uczniów klas IV-VIII – 6h, klas I-III – 3h, a dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – 1 h (w rozbiciu 4x15minut). Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania – dotyczy wszystkich grup wiekowych.

Niech dziecko zadba o ład i porządek w miejscu nauki.

 

Planowanie pracy

Ważne jest to, aby dziecko nauczyło się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym.

Każdy uczeń niech opracuje swój plan dnia, który będzie uwzględniał jego potrzeby i predyspozycje. W tym planie musi uwzględnić czas na naukę, odpoczynek, kontakty z rówieśnikami (telefoniczne, internetowe), rozwój zainteresowań. Istotne jest przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych.

Dla najmłodszych dzieci przydatna może być klepsydra lub kuchenny minutnik.

Ważne, aby dziecko uczyło się planowania.

 

Szanowni Państwo,

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nawiążą kontakt z Państwa dziećmi i ustalą z nimi sposoby komunikacji, zakresy programowe z poszczególnych przedmiotów, sposoby oceniania.

Bardzo proszę o obserwowanie naszej strony www.sp3gryfino.pl, tam też będą pojawiały się informacje (od pracowników pedagogicznych), które będą mogły być wykorzystywane przez naszych uczniów, ale też przez Państwa całe rodziny (gry, zabawy, polecane książki, artykuły).

 

Szanowni Państwo,

dołożymy wszelkich starań, aby to nowe dla nas wszystkich zadanie, jakim jest nauczanie zdalne, było efektywne, jak najmniej stresujące, jak najbardziej wspierające.

Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz zorganizowania sobie dnia pracy.

To są bardzo ważne umiejętności, które należy kształcić w młodych ludziach.

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Danuta Joanna Bus