ZASADY PRACY ZDALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRYFINIE

Praca w trybie zdalnym spowodowana ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstw Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. (z późniejszymi zmianami) lub w przypadku nauczania indywidualnego.

W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły, treści programowe realizowane są w sposób zdalny na poniższych zasadach:

Klasy 1-3

Zasady pracy zdalnej – edukacja wczesnoszkolna 

1. Wychowawca klasy przesyła rodzicom scenariusz zajęć dla ucznia na dany dzień tygodnia za pośrednictwem e-dziennika lub poczty służbowej w godz. 8.00 – 10.00 lub poprzedniego dnia wieczorem.

2. Scenariusz zajęć zawiera zadania z poszczególnych edukacji zgodnie z planem lekcji.

3. Nauczyciel dostosowuje zadania do możliwości uczniów, w szczególności do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Wychowawca opracowuje scenariusz zajęć dla ucznia w formie dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej w programie Sway/PowerPoint bądź aplikacji Loom opatrzony komentarzami i wskazówkami umożliwiającymi zrozumienie poleceń przez ucznia.

5. Zadania wykonywane przez ucznia są realizowane z wykorzystaniem podręczników, kart ćwiczeń, zeszytów, formularzy elektronicznych tworzonych w aplikacji Forms, a także materiałów multimedialnych dostępnych na stronach internetowych o tematyce edukacyjnych (np.: pisupisu.pl, www.matzoo.pl, www.superkid.pl, www.squla.pl, ucze.pl, dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl, owocewszkole.org, sieciaki.pl, www.buliba.pl, miastodzieci.pl) oraz w serwisie internetowym YouTube.

6. Nauczyciel systematycznie ocenia pracę ucznia. Ocenie podlegają zadania:

· z edukacji polonistycznej i matematycznej – przynajmniej raz w tygodniu,

· z edukacji plastycznej i technicznej – raz w tygodniu naprzemiennie,

· z edukacji przyrodniczej, społecznej, informatycznej, muzycznej i wychowanie fizycznego – według potrzeb.

1. W celu oceniania postępów ucznia nauczyciel może poprosić rodzica o przesłanie:

· zdjęć zadań wykonywanych w kartach ćwiczeń i zeszytach,

· zdjęć prac plastyczno-technicznych,

· sprawdzianów/testów/kartkówek w postaci formularzy elektronicznych,

· nagrań wideo/audio czytania, recytacji i śpiewu,

· nagrań wideo ćwiczeń gimnastycznych.

Na nagraniach wideo nie musi być widoczna twarz ucznia.

1. Rodzic jest zobowiązany przesłać nauczycielowi za pośrednictwem e-dziennika lub poczty służbowej zadanie na ocenę wykonane przez ucznia w terminie do 3 dni, a w przypadku prac plastyczno-technicznych – w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zadania.

2. Frekwencja ucznia jest zaznaczana na podstawie dotrzymywania terminów przesyłania zadań na ocenę. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z nieobecnością ucznia na zajęciach i skutkuje obniżeniem frekwencji.

3. Nauczyciel dokonuje informacji zwrotnej dotyczącej oceny otrzymanej przez ucznia. Informuje o tym, co uczeń wykonał prawidłowo, w razie potrzeby udziela wskazówek do korekty pracy.

4. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami (odbiera wiadomości, zdjęcia prac, dokonuje oceny i udziela informacji zwrotnej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Klasy 4-8

Zasady pracy zdalnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie (klasy IV-VIII)

 • Nauczyciel wykorzystuje następujące narzędzia pracy na odległość: Platforma Moodle i pakiet Microsoft Office 356.
 • Uczeń pracuje naprzemiennie z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia.
 • Materiały i zadania niezbędne do realizacji zajęć są dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów, w szczególności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Treści programowe realizowane są w wymiarze połowy czasu tygodniowego realizowanego w trybie stacjonarnym, ale nie mniej niż 30 minut tygodniowo.
 • źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć udostępniane są w dniu poprzedzającym realizację danego tematu. Uczniowie realizują zajęcia zgodnie z poniższym harmonogramem:
Poniedziałek język polski, geografia, technika, wychowanie fizyczne
Wtorek matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, muzyka
Środa biologia/przyroda, chemia, WDŻ, godzina wychowawcza
Czwartek język polski, fizyka, religia, wychowanie fizyczne, plastyka
Piątek matematyka, język obcy, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Uczeń odnotowuje swoją obecność wypełniając formularz przesłany przez nauczyciela na początku każdych zajęć lub w innej formie dostępnej na platformie edukacyjnej np. poprzez podpisanie listy obecności.
 • Nauczyciel udostępnia uczniom i ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w formie elektronicznej za pomocą dziennika elektronicznego, platformy Moodle, aplikacji Teams Office 365. Materiały i zadania opatrzone są wskazówkami dotyczącymi realizacji.
 • Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia/z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego oraz za pomocą dostępnych form komunikacji elektronicznej wskazanych przez nauczyciela np. z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office 365 lub platformy Moodle. Każda ze stron zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 48 godzin w dniach roboczych.
 • Postępy w wiedzy i umiejętnościach uczniów są monitorowane i weryfikowane przez nauczyciela za pomocą: testów elektronicznych, dokumentacji fotograficznej wykonanego zadania w formie papierowej, kart pracy, prezentacji multimedialnych, zadań w formie elektronicznej.
 • Nauczyciel systematycznie ocenia prace uczniów zgodnie z potrzebami danego przedmiotu.
 • Uczeń otrzymuje informację zwrotną o wynikach swojej pracy w formie oceny wyrażonej cyfrą zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie i opatrzonej krótkim komentarzem w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu oddania pracy.