Informacja Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Szanowni Rodzice, informuję że, w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności: • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • indywidualnego […]