ZASADY PRACY ZDALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRYFINIE

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
od 22 marca 2021 wszyscy uczniowie będą realizowali naukę w trybie zdalnym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1389 ze zm.)

Treści programowe będą realizowane na poniższych zasadach:

Klasy 1-3

1. Zajęcia odbywają się online na platformie Teams, zgodnie z planem lekcji, z zastrzeżeniem, że:

• nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami maksymalnie 30 minut,

• pozostałe 15 minut to czas na samodzielną pracę uczniów,

• edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, religia i język obcy odbywają się w formie online,

• edukacja plastyczna, techniczna, muzyczna, informatyczna i wychowanie fizyczne odbywają się w formie mieszanej (połączenie online lub przesyłanie materiałów multimedialnych za pośrednictwem dziennika).

2. Nauczyciel dostosowuje zadania do możliwości uczniów, w szczególności do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Zadania wykonywane przez ucznia są realizowane z wykorzystaniem podręczników, kart ćwiczeń, zeszytów, formularzy elektronicznych tworzonych w aplikacji Forms, a także materiałów multimedialnych dostępnych na stronach internetowych o tematyce edukacyjnych (np.: pisupisu.pl, www.matzoo.pl, www.superkid.pl, www.squla.pl, ucze.pl, dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl, owocewszkole.org, sieciaki.pl, www.buliba.pl, miastodzieci.pl) oraz w serwisie internetowym YouTube.

4. Nauczyciel systematycznie ocenia pracę ucznia. Ocenie podlegają zadania:

• z edukacji polonistycznej i matematycznej – przynajmniej raz w tygodniu,

• z edukacji plastycznej i technicznej – raz w tygodniu naprzemiennie,

• z edukacji przyrodniczej, społecznej, informatycznej, muzycznej i wychowanie fizycznego – według potrzeb.

5. Nauczyciel ocenia pracę ucznia w czasie lekcji online. W przypadku, gdy uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w lekcji online, nauczyciel może poprosić rodzica o przesłanie:

• zdjęć zadań wykonywanych w kartach ćwiczeń i zeszytach,

• zdjęć prac plastyczno-technicznych,

• sprawdzianów/testów/kartkówek w postaci formularzy elektronicznych,

• nagrań wideo/audio czytania, recytacji i śpiewu,

• nagrań wideo ćwiczeń gimnastycznych.

Na nagraniach wideo nie musi być widoczna twarz ucznia.

6. Uczeń jest zobowiązany wykonywać prace na ocenę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

7. Nauczyciel dokonuje informacji zwrotnej dotyczącej oceny otrzymanej przez ucznia. Informuje o tym, co uczeń wykonał prawidłowo, w razie potrzeby udziela wskazówek do korekty pracy.

8. Frekwencja ucznia jest zaznaczana na podstawie obecności podczas zajęć online oraz dotrzymywania terminów przesyłania zadań na ocenę (w przypadku uczniów nieobecnych). Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z nieobecnością ucznia na zajęciach i skutkuje obniżeniem frekwencji.

9. Uczeń nieobecny podczas zajęć online z przyczyn od siebie niezależnych otrzymuje za pośrednictwem dziennika nagranie z zajęć i jest zobowiązany wykonać zadania w najbliższym możliwym terminie.

10. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami (odbiera wiadomości, zdjęcia prac, dokonuje oceny i udziela informacji zwrotnej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Klasy 4-8

ZASADY PRACY ZDALNEJ 4-8

1. Nauczyciel wykorzystuje następujące narzędzia pracy na odległość: Platforma Moodle i pakiet Microsoft Office 365 (w tym platforma Teams).

2. Uczeń pracuje naprzemiennie z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia.

3. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji.

4. Nauczyciele pracują z uczniami synchronicznie, łącząc się z nimi online w zależności od tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu:
– 3 razy w tygodniu – język polski,
– 2 razy w tygodniu – matematyka, język obcy wiodący, wychowanie fizyczne,
– 1 raz tygodniowo – historia, drugi język obcy, przyroda/biologia, geografia, fizyka, chemia, wos, informatyka, edb, religia/ etyka, godzina z wychowawcą,
– 1 raz na dwa tygodnie – plastyka, technika, muzyka, wdż.

5. Pozostałe lekcje danego przedmiotu odbywają się asynchronicznie.

6. Plan zajęć prowadzonych w systemie synchronicznym jest stały, uwzględniający równomierne rozłożenie pracy z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia. Jest uzgodniony przez nauczycieli uczących w danej klasie w porozumieniu z wychowawcą i przekazany przez wychowawcę rodzicom oraz uczniom poprzez dziennik.

7. Lekcje prowadzone w systemie synchronicznym trwają nie mniej niż 30 minut i nie więcej niż 45 minut tak, aby uczeń miał możliwość skorzystania z przerwy między zajęciami i mógł zalogować się na kolejna lekcję.

8. W czasie, gdy lekcja odbywa się bez łączenia z uczniami, nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów danej klasy, udzielając konsultacji poprzez dostępne, ustalone wcześniej z uczniami, platformy (Teams, Moodle, Pakiet Office 365, dziennik). Uczniowie ten czas wykorzystują na ćwiczenia i pracę własną.

9. Materiały i zadania niezbędne do realizacji zajęć są dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów, w szczególności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć udostępniane są w dniu realizacji danego tematu.

11. Nauczyciel odnotowuje obecność ucznia podczas lekcji na podstawie listy pobranej z aplikacji lub na podstawie odnotowania przez ucznia swojej obecności poprzez wypełnienie formularza przesłanego przez nauczyciela na początku zajęć lub w innej formie dostępnej na platformie edukacyjnej np. poprzez podpisanie listy obecności.

12. Nauczyciel udostępnia uczniom i ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w formie elektronicznej za pomocą dziennika elektronicznego, platformy Moodle, aplikacji Teams Office 365. Materiały i zadania opatrzone są
wskazówkami dotyczącymi realizacji.

13. Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia/z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego oraz za pomocą dostępnych form komunikacji elektronicznej wskazanych przez nauczyciela np. z wykorzystaniem pakietu
Microsoft Office 365 lub platformy Moodle. Każda ze stron zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 48 godzin w dniach roboczych.

14. Postępy w wiedzy i umiejętnościach uczniów są monitorowane i weryfikowane przez nauczyciela za pomocą: testów elektronicznych, dokumentacji fotograficznej wykonanego zadania w formie papierowej, kart pracy, prezentacji multimedialnych, zadań w formie elektronicznej.

15. Nauczyciel systematycznie ocenia prace uczniów zgodnie z potrzebami danego przedmiotu.

16. Uczeń otrzymuje informację zwrotną o wynikach swojej pracy w formie oceny wyrażonej cyfrą zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie i opatrzonej krótkim komentarzem w czasie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.

17. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego dla uczniów klasy, której jest wychowawcą i ma obowiązek  niezwłocznego:

  • informowania rodziców o nieobecnościach dziecka na zajęciach,
  •  reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym,
    które zgłaszają rodzice lub uczniowie,
  • informowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianach trybu nauczania.